سفارش ها

تاریخ شماره سفارش شماره مرسوله مشتری وضعیت تاریخ ارسال مبلغ سفارش هزینه ارسال تنظیم
1399/6/3 INV-001001 PO-005201 سارا شفیعی ارسال شده 1399/6/4 35000 تومان 11000 تومان نمایش سفارش ویرایش تکمیل سفارش متصل به حذف سفارش
1399/6/3 INV-001012 PO-001201 علی امیری ارسال شده 1399/6/4 152000 تومان 15000 تومان نمایش سفارش ویرایش تکمیل سفارش متصل به حذف سفارش
1399/6/3 INV-001401 PO-014561 نگار شریفی در حال بسته بندی 1399/6/4 400.000 تومان 17000 تومان نمایش سفارش ویرایش تکمیل سفارش متصل به حذف سفارش
1399/6/3 INV-001201 PO-015201 سعید موفق در حال بسته بندی 1399/6/4 140.000 تومان 22000 تومان نمایش سفارش ویرایش تکمیل سفارش متصل به حذف سفارش
1399/6/3 INV-005801 PO-002201 سهیل اکبری در حال بسته بندی 1399/6/5 135000 تومان 20.000 تومان نمایش سفارش ویرایش تکمیل سفارش متصل به حذف سفارش
1399/6/1 INV-001011 PO-001201 تینا اکبری در حال بسته بندی 1399/6/1 650.000 تومان 22000 تومان نمایش سفارش ویرایش تکمیل سفارش متصل به حذف سفارش
1399/6/1 INV-002101 PO-004511 لورا کاظمی در حال بسته بندی 1399/6/2 27000 تومان 11000 تومان نمایش سفارش ویرایش تکمیل سفارش متصل به حذف سفارش
1399/6/1 INV-01112 PO-008941 درسا ابراهیمی پروسه بررسی فاکتور ها 1399/6/2 350.000 تومان 1400 تومان نمایش سفارش ویرایش تکمیل سفارش متصل به حذف سفارش
1399/6/1 INV-008101 PO-004229 والی ترکان پروسه بررسی فاکتور ها 1399/6/2 74000 تومان 18000 تومان نمایش سفارش ویرایش تکمیل سفارش متصل به حذف سفارش
1399/6/1 INV-004801 PO-001201 احسان احمدی پروسه بررسی فاکتور ها 1399/6/2 15000 تومان 10000 تومان نمایش سفارش ویرایش تکمیل سفارش متصل به حذف سفارش
1399/6/1 INV-006548 PO-001345 صدف ملکی پروسه بررسی فاکتور ها 1399/2 1.350.000 تومان 25000 تومان نمایش سفارش ویرایش تکمیل سفارش متصل به حذف سفارش
1399/5/31 INV-001001 PO-005201 صدف ملکی پروسه بررسی فاکتور ها 1399/6/1 230.000 تومان 22000 تومان نمایش سفارش ویرایش تکمیل سفارش متصل به حذف سفارش
1399/5/31 INV-001001 PO-005201 شایان فراهانی پروسه بررسی فاکتور ها 1399/6/1 230.000 تومان 22000 تومان نمایش سفارش ویرایش تکمیل سفارش متصل به حذف سفارش
1399/5/31 INV-001001 PO-005201 علی یعقوبی در حال بسته بندی 1399/6/1 230.000 تومان 22000 تومان نمایش سفارش ویرایش تکمیل سفارش متصل به حذف سفارش
1399/5/31 INV-001001 PO-005201 علی امیری در حال بسته بندی 1399/6/1 230.000 تومان 22000 تومان نمایش سفارش ویرایش تکمیل سفارش متصل به حذف سفارش
1399/5/31 INV-001001 PO-005201 سعید اصغری در حال بسته بندی 1399/6/1 230.000 تومان 22000 تومان نمایش سفارش ویرایش تکمیل سفارش متصل به حذف سفارش
1399/5/31 INV-001001 PO-005201 پگاه حسینی در حال بسته بندی 1399/6/1 230.000 تومان 22000 تومان نمایش سفارش ویرایش تکمیل سفارش متصل به حذف سفارش
1399/5/31 INV-001001 PO-005201 مریم سعیدی در حال بسته بندی 1399/6/1 230.000 تومان 22000 تومان نمایش سفارش ویرایش تکمیل سفارش متصل به حذف سفارش
1399/5/31 INV-001001 PO-005201 سوگل افشار نیاز به بررسی دوباره موجودی 1399/6/1 230.000 تومان 22000 تومان نمایش سفارش ویرایش تکمیل سفارش متصل به حذف سفارش
1399/5/31 INV-001001 PO-005201 محمد شریعت نیاز به بررسی دوباره موجودی 1399/6/1 230.000 تومان 22000 تومان نمایش سفارش ویرایش تکمیل سفارش متصل به حذف سفارش
1399/5/31 INV-001001 PO-005201 فرناز حسنی نیاز به بررسی دوباره موجودی 1399/6/1 230.000 تومان 22000 تومان نمایش سفارش ویرایش تکمیل سفارش متصل به حذف سفارش
1399/5/31 INV-001001 PO-005201 مسعود شایسته نیاز به بررسی دوباره موجودی 1399/6/1 230.000 تومان 22000 تومان نمایش سفارش ویرایش تکمیل سفارش متصل به حذف سفارش
1399/5/30 INV-001001 PO-005201 سینا حمیدی نیاز به بررسی دوباره موجودی 1399/6/1 230.000 تومان 22000 تومان نمایش سفارش ویرایش تکمیل سفارش متصل به حذف سفارش
1399/5/30 INV-001001 PO-005201 کسری شایان 2 شنبه 1 مرداد 1399/6/1 230.000 تومان 22000 تومان نمایش سفارش ویرایش تکمیل سفارش متصل به حذف سفارش
1399/5/30 INV-001001 PO-005201 نرگس کریمی 2 شنبه 1 مرداد 1399/6/1 230.000 تومان 22000 تومان نمایش سفارش ویرایش تکمیل سفارش متصل به حذف سفارش
1399/5/30 INV-001001 PO-005201 مرجان کریمی 2 شنبه 1 مرداد 1399/6/1 230.000 تومان 22000 تومان نمایش سفارش ویرایش تکمیل سفارش متصل به حذف سفارش
1399/5/30 INV-001001 PO-005201 سعید مومنی 2 شنبه 1 مرداد 1399/6/1 230.000 تومان 22000 تومان نمایش سفارش ویرایش تکمیل سفارش متصل به حذف سفارش
تاریخ شماره سفارش شماره مرسوله مشتری وضعیت تاریخ ارسال مبلغ سفارش هزینه ارسال تنظیم